Splanchnic nerve

One of three nerves supplying the viscera.